Регионално управление на образованието - Видин

Държавен план-прием

Заповед за утвърждаване на график на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план- прием за учебната 2021/2022 година на територията на област Видин.

Заповед за утвърждаване на  държавен план прием в VIII клас за учебната 2021/2022 г. в област Видин

 

ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

Уважаеми родители!

 Скъпи седмокласници!

Традиционно през месец април РУО – Видин организира „Дни на отворени врати“ в училищата в област Видин, които предлагат обучение на ученици след VII клас.

Целта е учениците, които завършват седми клас, и техните родители да се запознаят с условията за обучение в учебните заведения, предлаганите профили, професии и специалности, съобразени с нуждите на бизнеса в региона, и да придобият лични впечатления за атмосферата в учебното заведение.

 Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България училищата виртуално ще отворят врати за бъдещите осмокласници.

СУ “Христо Ботев” гр.Белоградчик 

СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр.Брегово

ГПЧЕ “Йордан Радиков” гр. Видин

Профилирана природо-математическа гимназия “Екзарх Антим I” гр. Видин

СУ “Цар Симеон Велики” гр. Видин  и виртуарна разходка тук

СУ” П. Р. Славейков” гр. Видин

СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Видин

Професионална гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” гр. Видин

Професионална гимназия по туризъм “Михалаки Георгиев”

ПТГ “Васил Левски” гр. Видин

Професионална гимназия по селско стопанство “Г.М.Димитров” град Дунавци

СУ “Христо Ботев” с. Арчар

СУ “Васил Левски” гр. Кула

СУ “Св.св.Кирил и Методий” с.Ново село

СУ” Н. Й. Вапцаров с. Дреновец

СУ “Никола Йонков Вапцаров” с. Ружинци

 

Проект на заповеди за утвърждаване на Държавен план-прием V-VIII клас в област Видин за обществено обсъждане

заповед – КопиеZAPOVED-_DPP_V klas-21-22

заповед – Копие ZAPOVED-_DPP_VIII klas-21-22 тук 

Държавен план-прием за учебната 2020/2021 година


30.03.2020 г.
 
Проект на държавен план-прием в V клас и в VIII клас по профили и професии за учебната 2020/2021 година от тук.
 

На вниманието на родителите на ученици, обучаващи се в училища на чужди държави

Информация за учениците, които се обучават в училища на чужди държави и желаят да кандидатстват за заемане на места по държавен план-прием за продължаване на образованието си в VIII клас в българско училище през учебната 2020/2021 година

Съгласно чл. 51а от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в VIII клас на местата, определени по държавния план-прием в обединените и средни училища, профилираните и професионални гимназии, на изпитите от национално външно оценяване по български език и литература, и по математика може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в България.

До 10 януари 2020 година учениците подават заявление за явяване на изпити в Регионално управление на образованието в областта, в която ученикът желае да кандидатства.

Учениците, които желаят да кандидатстват за училища в област Видин, подават заявление в Регионално управление на образованието – Видин, пл. „Бдинци“ № 2А, етаж 12, стая 11 или на електронен адрес: rio_vidin@mon.bg.

Изпитите се полагат по реда и условията на национално външно оценяване, в края на VII клас, в училище определено от началника на РУО – Видин.

На вниманието на родителите на ученици, обучаващи се в училища на чужди държави

Информация за учениците, които се обучават в училища на чужди държави и желаят да кандидатстват за заемане на места по държавен план-прием в профилираните гимназии в профил „Математически“ или „Природни науки“ в V клас в българско училище през учебната 2020/2021 година

Съгласно чл. 50а от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците за кандидатстване в V клас на места, определени с държавния план-прием в профилираните гимназии, на изпитите от национално външно оценяване по български език и литература и по математика в IV клас може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на IV клас в България.

До 10 януари 2020 година, родителите на учениците, желаещи да кандидатстват в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ подават заявление за явяване на изпит до съответното Регионално управление на образованието в областта, в която ще кандидатстват. Изпитите се полагат при условията и по реда на националното външно оценяване, в училище определено от РУО на територията на областта.

В област Видин държавен план-прием в V клас ще се извършва в Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“, гр. Видин. Учениците, които желаят да кандидатстват подават заявление в Регионално управление на образованието – Видин, пл. „Бдинци“ № 2А, етаж 12, стая 11 или на електронен адрес: rio_vidin@mon.bg.

 


Държавен план-прием за учебната 2019/2020 година

Свободни места след трето класиране след завършено основно образование – можете да ги видите тук.

Свободни места след второ класиране след завършено основно образование – можете да ги видите тук.

Резултатите от второто класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/. Проверката се осъществява с входящия номер и код.

Статистика за минималния и максималния бал по паралелки можете да видите тук.

Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код.

Държавен план-прием за учебната 2018/2019 година

 V клас

  • организация на дейностите по приемане на ученици от тук
  • заповед за утвърждаване на държавния план прием в област Видин от тук

VIII клас

Сайтовете, на които родителите ще могат да подават онлайн заявление за кандидатстване на децата след 7 клас ще бъдат активни в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки с оценките от положените изпити. Адресите са priem.mon.bg и 7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще достъпват една и съща система, което означава, че независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието.

  • организация на дейностите по приемане на ученици от тук 
  • график на дейностите по приемане на ученици от тук
  • областна комисия по приемане на ученици от тук
  • заповед за утвърждаване на държавния план прием в област Видин от тук
  • информация по чл. 13 от Общия регламент за защита на даннитеза родителите и учениците, участващи в прием след завършено основно образование през учебната 2017/2018 година – от тук.

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

  Вид дейност Срок
1 Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите. 14 – 18.05.2018 г.
2 Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите. до 22.05.2018 г.
3 Провеждане на НВО по български език и литература
Провеждане на НВО по Математика
21.05.2018 г. 23.05.2018 г.
4 Обявяване на резултатите от тестовете. до 06.06.2018 г.
5 Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
Изобразително изкуство
Музика
Спорт
 

 

01.06.2018 г.
04.06.2018 г.
05-06.06.2018 г.

6 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. до 11.06.2018 г.
7 Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити. 13 – 19.07.2018 г.
8 Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема. 20 – 26.06.2018 г.
9 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 03.07.2018 г.
10 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 04 – 06.07.2018 г.
11 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 12.07.2018 г.
12 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 13 – 17.07.2018 г.
13 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 19.07.2018 г.
14 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 20 – 24.07.2018 г.
15 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. до 26.07.2018 г.
16 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 27 – 30.07.2018 г.
17 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. 02.08.2018 г.
18 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директора на училището до 11.09.2018 г.
19 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 14.09.2018 г.

 

Родителите могат да подават онлайн заявление за кандидатстване на учениците след 7 клас след получаването на служебните бележки.

Адресите са priem.mon.bg и 7klas.mon.bg. Двата сайта ще работят едновременно и независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието.

Заявление за участие в първи(трети) етап на класиране от тук.

Брой паралелки за първо класиране – от тук.

Заявление за участие във втори етап на класиране от тук

Учениците и техните родители могат да се запознаят с изпитните работи от НВО по български език и литература и НВО по математика в периода от 07.06.2018 г. до 11.06.2018 г., от 09:00 ч. до 17:30 часа в стая 7 на РУО – Видин, Площад “Бдинци” 2А, ет.12.

Учениците и техните родители могат да се запознаят с изпитните работи от изпита по Изобразително изкуство в периода от 12.06.2018 г. до 13.06.2018 г., от 09:00 ч. до 16:00 часа в – в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Видин, ул. “Горазд” № 23.

Не се разрешава изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитните работи и на рецензиите.