Регионално управление на образованието - Видин

Държавен план-прием в V клас


Държавният план-прием в V клас се осъществява съгласно разподедбите на чл. 73. – чл.78, чл. 94а – чл. 94д от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование


25.04.2024 г.

Заповед на началника на РУО – Видин за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2024/2025 г. в област Видин


20.03.2024 г.

Заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване на органицазията на дейностите по приемането на ученици по ДПП в V клас за учебната 2024/2025 г.


18.03.2024 г.

Обобщено предложение за държавен план прием в V клас за учебната 2024/2025 година на РУО-Видин


05.02.2024 г.

Заповед на министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемането на учениците по ДПП в V клас на учебната 2024/2025 г.


15.01.2024 г.

Методика за осъществяване на държавния план-прием в V клас на ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин за учебната 2024/2025 година