Регионално управление на образованието - Видин

ПЛАН-ПРИЕМ 2022/2023Г.

Информация  за приемане на заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания,  със специални образователни потребности  по чл. 120, ал.7 от ЗПУО, от домове за  деца, лишени от родителска грижа, и  от центрове за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства за прием   в  VIII клас Условията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), са регламентирани от чл. 95 до чл. 100 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на Министерство на образованието и науката (МОН) за организация на дейностите в училищното образование.

Определената от началника на Регионалното управление на образованието – Видин комисия насочва учениците съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за съответния профил или специалност от професия и заявените желания.

Учениците по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование подават следните документи  – оригинал и едно копие:

  1. Заявление (по образец) с подредени желания/Приложение 2_2/ се изпраща по електронен път, на електронна поща:  ognyan.f.georgiev@ruo.mon.bg
  2. Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;
  3. Служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете  от семеен тип– за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа;
  4. Нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Профилите и специалностите от професии от държавния план-прием можете да намерите тук.

Документите / от т. 1 до т. 4/ се изпращат с препоръчано писмо или по куриер на адрес: гр. Видин,  пл. „Бдинци“, № 2-А , ет. 12, стая № 6 , Регионално управление на образованието – гр. Видин от 03.05.2022 г. до 20.05.2022 г.

Насочването на ученици се извършва по списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ /Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки, гимназии или СУ/ и по списък за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и показаните специалности за прием на ученици след завършено основно образование /Списък за насочване на ученици с хронични заболявания/, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

ЗАПОВЕДИ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

8 клас

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

5 клас

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Писмо до областен управител и кметове на общини тук ⇒⇒⇒

Писмо до Бюра по труда тук ⇒⇒⇒

Писмо до преставителите на националните преставителни организации тук ⇒⇒⇒

Становище – Видин тук ⇒⇒⇒

Становище – област Видин тук ⇒⇒⇒

Становище – Димово тук ⇒⇒⇒

Становище – Ружинци тук ⇒⇒⇒

Становище – Кула тук ⇒⇒⇒

Становище – Ново село тук ⇒⇒⇒

Становище – Белоградчик тук ⇒⇒⇒

Становище – Брегово тук ⇒⇒⇒

Инфо Анкетно проучване 1 – 2021 Резултати тук ⇒⇒⇒

Инфо Анкетно проучване 2 – 2021 Резултати тук ⇒⇒⇒

Бюро по труда Видин тук ⇒⇒⇒

Бюро по труда Белоградчик тук ⇒⇒⇒

Бюро по труда Кула тук ⇒⇒⇒

 

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.,

До работодатели, представителни организации на работодателите от Област Видин – информация във връзка с изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2022/2023г.

Във връзка с изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2022/2023 г., съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образованиеможе да направите заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда.

В Заявките е необходимо да се посочи код и наименование на професия, както и код и наименование на специалност съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (актуализиран със Заповед № РД 09-4493/18.11.2021 г.), форма на обучение (дневна, задочна, дуална) и по възможност към кое училище в област Видин е насочено обучението.

Заявките може да постъпват до 21.12.2021 г. в РУО – Видин на хартиен носител или по ел. поща на адрес: ruo_vidin@mon.bg и чрез училищата.

Предлагаме примерен формат за заявка

Списък на училищата, които могат да осъществяват държавен план-прием в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО, в Област Видин.

Правила план-прием 2022/2023 г. 

Брой ученици 7 клас

Прогнозни целеви стойности

Приложение 1 STEM професии и профили