Регионално управление на образованието - Видин

Информационна база за регистрация на заместващи учители в област Видин

Информационна база за регистрация на заместващи учители в област Видин

В информационната база могат да се регистрират, както следва:

  1. Специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и „учител по…“ (учебен предмет).
  2. Студенти в последната година от обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от професионално направление „Педагогика“ или „Педагогика на обучението по…“.
  3. Студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават образователно- квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ по специалности от област на висшето образование според Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден от Министерски съвет с Постановление №125 от 24.06.2002г., които съответстват на учебните предмети и/или модули.