Регионално управление на образованието - Видин

Екип

Име

Длъжност Телефон e-mail

Стая

Веселка Асенова Началник на Регионално управление на образованието – Видин 0888683577 veselka.asenova@ruo.mon.bg 12

Отдел ОМДК

Наталия
Крумова
Началник на отдел ОМДК 0899007253  natalia.krumova@ruo.mon.bg 4
Таня
Иванова
Старши експерт по предучилищно образование 0896191869 tanya.z.ivanova@ruo.mon.bg 1
Галя
Павлова
Старши експерт по български език и литература 0895771008 galya.pavlova@ruo.mon.bg 10
Ели Янакиева Старши експерт по чужд език и по майчин език  0896552188 eli.y.tsvetkova@ruo.mon.bg 10
Ирена
Водова
Старши експерт по математика 0895771010 irena.vodova@ruo.mon.bg 5
Владко
Вълчев
Старши експерт по обществени науки,  гражданско образование и религия 0895668075 vladko.valchev@ruo.mon.bg 6
Кристина Димитрова Старши експерт по приобщаващо образование 0882448864 kristina.dimitrova@ruo.mon.bg 6
Иглика
Филипова
Старши експерт по организация на средното образование 0895771009 iglika.filipova@ruo.mon.bg  4
Цветанка Червенкова Старши експерт по физическо възпитание и спорт 0895771007 tsvetanka.chervenkova-petrova@ruo.mon.bg  1
Анета Кирилова Старши експерт по професионално образование и обучение 0895668070 aneta.kirilova@ruo.mon.bg 2

Отдел АПФСИО

Ангел
Донкин
Началник на отдел АПФСИО 0897936877 angel.donkin@ruo.mon.bg 3
Рени
Йорданова
Главен счетоводител  0895668074 reni.georgieva@ruo.mon.bg 3
Людмил Иванов Старши експерт по информационно осигуряване 0896511117 liudmil.ivanov@ruo.mon.bg 5
инж. Даниела Маринова Старши експерт по анализ на информацията 0895771011 daniela.di.marinova@ruo.mon.bg 2
Анжела Боянова Главен специалист човешки ресурси 0882083064 anzhela.s.boyanova@ruo.mon.bg 9
Юлия
Маринова
Технически изпълнител – касиер 094/601731 0895665165 11